รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อเรื่อง :
รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
ผู้แต่งร่วม :
-

วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ. 2550. รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร;

วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ. (2550) รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ. รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.

วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ. (2550) รูปแบบการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0