การประเมินผลกระทบของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศ ต่ออัตราผลผลิตและคุณภาพของสารอาหาร ในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย
การประเมินผลกระทบของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศ ต่ออัตราผลผลิตและคุณภาพของสารอาหาร ในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลกระทบของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศ ต่ออัตราผลผลิตและคุณภาพของสารอาหาร ในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กณิตา ธนเจริญชณภาส
ผู้แต่งร่วม :
โอรส รักชาติ, ชนินทร์ อัมพรสถิร

กณิตา ธนเจริญชณภาส and others. 2551. การประเมินผลกระทบของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศ ต่ออัตราผลผลิตและคุณภาพของสารอาหาร ในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย. พิษณุโลก:ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร;

กณิตา ธนเจริญชณภาส and others. (2551) การประเมินผลกระทบของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศ ต่ออัตราผลผลิตและคุณภาพของสารอาหาร ในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย. ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

กณิตา ธนเจริญชณภาส and others. การประเมินผลกระทบของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศ ต่ออัตราผลผลิตและคุณภาพของสารอาหาร ในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย. พิษณุโลก:ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print.

กณิตา ธนเจริญชณภาส and others. (2551) การประเมินผลกระทบของระดับก๊าซโอโซนที่เพิ่มขึ้นในบรรยากาศ ต่ออัตราผลผลิตและคุณภาพของสารอาหาร ในถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย. ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0