การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียฟาร์มสุกรในระดับห้องปฏิบัติการ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียฟาร์มสุกรในระดับห้องปฏิบัติการ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียฟาร์มสุกรในระดับห้องปฏิบัติการ
ปี :
[2550]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อลิศรา เรืองแสง
ผู้แต่งร่วม :
ไพบูลย์ ด่านวิรุทัย, เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์

อลิศรา เรืองแสง and others. [2550]. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียฟาร์มสุกรในระดับห้องปฏิบัติการ. ขอนแก่น:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

อลิศรา เรืองแสง and others. ([2550]) การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียฟาร์มสุกรในระดับห้องปฏิบัติการ. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

อลิศรา เรืองแสง and others. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียฟาร์มสุกรในระดับห้องปฏิบัติการ. ขอนแก่น:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2550]. Print.

อลิศรา เรืองแสง and others. ([2550]) การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อผลิตไฮโดรเจนจากน้ำเสียฟาร์มสุกรในระดับห้องปฏิบัติการ. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0