การเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับการปลูกผักไทยโดยไม่ใช้ดินแบบ Dynamic root floating Technique [DRFT] ในระบบปิด
การเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับการปลูกผักไทยโดยไม่ใช้ดินแบบ Dynamic root floating Technique [DRFT] ในระบบปิด
ชื่อเรื่อง :
การเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับการปลูกผักไทยโดยไม่ใช้ดินแบบ Dynamic root floating Technique [DRFT] ในระบบปิด
ปี :
[2549]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นงนุช เลาหะวิสุทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
อัจฉรี เรืองเดช, อิทธิสุนทร นันทกิจ

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ and others. [2549]. การเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับการปลูกผักไทยโดยไม่ใช้ดินแบบ Dynamic root floating Technique [DRFT] ในระบบปิด. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ and others. ([2549]) การเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับการปลูกผักไทยโดยไม่ใช้ดินแบบ Dynamic root floating Technique [DRFT] ในระบบปิด. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ and others. การเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับการปลูกผักไทยโดยไม่ใช้ดินแบบ Dynamic root floating Technique [DRFT] ในระบบปิด. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, [2549]. Print.

นงนุช เลาหะวิสุทธิ์ and others. ([2549]) การเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับการปลูกผักไทยโดยไม่ใช้ดินแบบ Dynamic root floating Technique [DRFT] ในระบบปิด. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0