แนวคิดทางสังคมว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย
แนวคิดทางสังคมว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย
ชื่อเรื่อง :
แนวคิดทางสังคมว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ประเสริฐ ยังปากน้ำ
ผู้แต่งร่วม :
เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประเสริฐ ยังปากน้ำ. 2551. แนวคิดทางสังคมว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ประเสริฐ ยังปากน้ำ. (2551) แนวคิดทางสังคมว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ประเสริฐ ยังปากน้ำ. แนวคิดทางสังคมว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

ประเสริฐ ยังปากน้ำ. (2551) แนวคิดทางสังคมว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 11
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0