การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ
ผู้แต่งร่วม :
มนัส สุวรรณ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ. 2551. การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์. , มหาวิทยาลัยนเรศวร;

สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ. (2551) การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ. การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.

สัมพันธ์ รอดพึ่งครุฑ. (2551) การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 19
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 11
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0