ประสบการณ์การดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัล
ประสบการณ์การดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัล
ชื่อเรื่อง :
ประสบการณ์การดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัล
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมศรี คำพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมศรี คำพันธ์. 2551. ประสบการณ์การดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัล. , มหาวิทยาลัยนเรศวร;

สมศรี คำพันธ์. (2551) ประสบการณ์การดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัล . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

สมศรี คำพันธ์. ประสบการณ์การดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัล. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.

สมศรี คำพันธ์. (2551) ประสบการณ์การดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมทรัล . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0