การทดลอง Zircon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์
การทดลอง Zircon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์
ชื่อเรื่อง :
การทดลอง Zircon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิตราภา จิตชาญวิชัย
ผู้แต่งร่วม :
-

จิตราภา จิตชาญวิชัย. 2551. การทดลอง Zircon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์. พิษณุโลก:คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม;

จิตราภา จิตชาญวิชัย. (2551) การทดลอง Zircon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:พิษณุโลก.

จิตราภา จิตชาญวิชัย. การทดลอง Zircon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์. พิษณุโลก:คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2551. Print.

จิตราภา จิตชาญวิชัย. (2551) การทดลอง Zircon Body สำหรับงานบดย่อยวัตถุดิบเซรามิกส์. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0