การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับตัวแบบความเชื่อถือได้ ของซอฟต์แวร์แบบ Non-homogeneous Poisson Processes
การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับตัวแบบความเชื่อถือได้ ของซอฟต์แวร์แบบ Non-homogeneous Poisson Processes
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับตัวแบบความเชื่อถือได้ ของซอฟต์แวร์แบบ Non-homogeneous Poisson Processes
ปี :
[2551]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วินัย โพธิ์สุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
-

วินัย โพธิ์สุวรรณ. [2551]. การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับตัวแบบความเชื่อถือได้ ของซอฟต์แวร์แบบ Non-homogeneous Poisson Processes. กรุงเทพฯ:ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ;

วินัย โพธิ์สุวรรณ. ([2551]) การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับตัวแบบความเชื่อถือได้ ของซอฟต์แวร์แบบ Non-homogeneous Poisson Processes. ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:กรุงเทพฯ.

วินัย โพธิ์สุวรรณ. การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับตัวแบบความเชื่อถือได้ ของซอฟต์แวร์แบบ Non-homogeneous Poisson Processes. กรุงเทพฯ:ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [2551]. Print.

วินัย โพธิ์สุวรรณ. ([2551]) การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับตัวแบบความเชื่อถือได้ ของซอฟต์แวร์แบบ Non-homogeneous Poisson Processes. ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
เครื่องมือจัดการสี
สมจิต กลับแสง