การประเมินคุณค่าทางอาหารของอาหารสำเร็จรูปและสาหร่ายชนิดต่างๆ จำนวน 4 ชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus, 1758]
การประเมินคุณค่าทางอาหารของอาหารสำเร็จรูปและสาหร่ายชนิดต่างๆ จำนวน 4 ชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus, 1758]
ชื่อเรื่อง :
การประเมินคุณค่าทางอาหารของอาหารสำเร็จรูปและสาหร่ายชนิดต่างๆ จำนวน 4 ชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus, 1758]
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล
ผู้แต่งร่วม :
มนทกานติ ท้ามติ้น, สิริพร ลือชัย ชัยกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล. 2551. การประเมินคุณค่าทางอาหารของอาหารสำเร็จรูปและสาหร่ายชนิดต่างๆ จำนวน 4 ชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus, 1758]. กรุงเทพฯ:กรมประมง;

อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล. (2551) การประเมินคุณค่าทางอาหารของอาหารสำเร็จรูปและสาหร่ายชนิดต่างๆ จำนวน 4 ชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus, 1758]. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล. การประเมินคุณค่าทางอาหารของอาหารสำเร็จรูปและสาหร่ายชนิดต่างๆ จำนวน 4 ชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus, 1758]. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2551. Print.

อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล. (2551) การประเมินคุณค่าทางอาหารของอาหารสำเร็จรูปและสาหร่ายชนิดต่างๆ จำนวน 4 ชนิด ที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของหอยเป๋าฮื้อ [Haliotis asinina Linnaeus, 1758]. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 9
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0