การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่างๆ กัน ของกุ้งกุลาดำ [Panaeus monodon Fabricius, 1798] ที่เลี้ยงในระบบบ่อดิน
การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่างๆ กัน ของกุ้งกุลาดำ [Panaeus monodon Fabricius, 1798] ที่เลี้ยงในระบบบ่อดิน
ชื่อเรื่อง :
การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่างๆ กัน ของกุ้งกุลาดำ [Panaeus monodon Fabricius, 1798] ที่เลี้ยงในระบบบ่อดิน
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มนทกานติ ท้ามติ้น
ผู้แต่งร่วม :
สุพิศ ทองรอด, สิริพร ลือชัย ชัยกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มนทกานติ ท้ามติ้น. 2551. การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่างๆ กัน ของกุ้งกุลาดำ [Panaeus monodon Fabricius, 1798] ที่เลี้ยงในระบบบ่อดิน. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง;

มนทกานติ ท้ามติ้น. (2551) การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่างๆ กัน ของกุ้งกุลาดำ [Panaeus monodon Fabricius, 1798] ที่เลี้ยงในระบบบ่อดิน (รายงานผลงานวิจัย). สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง:กรุงเทพฯ.

มนทกานติ ท้ามติ้น. การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่างๆ กัน ของกุ้งกุลาดำ [Panaeus monodon Fabricius, 1798] ที่เลี้ยงในระบบบ่อดิน. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2551.

มนทกานติ ท้ามติ้น. (2551) การเจริญเติบโต อัตรารอดตายและประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ผลิตจากแหล่งปลาป่นต่างๆ กัน ของกุ้งกุลาดำ [Panaeus monodon Fabricius, 1798] ที่เลี้ยงในระบบบ่อดิน (รายงานผลงานวิจัย). สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0