วัตถุดิบแป้งที่ใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับที่เหมาะสมในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]
วัตถุดิบแป้งที่ใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับที่เหมาะสมในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]
ชื่อเรื่อง :
วัตถุดิบแป้งที่ใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับที่เหมาะสมในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มนทกานติ ท้ามติ้น
ผู้แต่งร่วม :
สุพิศ ทองรอด, สิริพร ลือชัย ชัยกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มนทกานติ ท้ามติ้น. 2551. วัตถุดิบแป้งที่ใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับที่เหมาะสมในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง;

มนทกานติ ท้ามติ้น. (2551) วัตถุดิบแป้งที่ใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับที่เหมาะสมในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]. สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง:กรุงเทพฯ.

มนทกานติ ท้ามติ้น. วัตถุดิบแป้งที่ใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับที่เหมาะสมในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2551. Print.

มนทกานติ ท้ามติ้น. (2551) วัตถุดิบแป้งที่ใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและระดับที่เหมาะสมในอาหาร ต่อการเจริญเติบโตของกุ้งกุลาดำ [Penaeus monodon Fabricius, 1798]. สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง:กรุงเทพฯ.