ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปูม้า [Portunus pelagicus, Linnaeus 1758] ถึงระยะ 10 กรัม
ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปูม้า [Portunus pelagicus, Linnaeus 1758] ถึงระยะ 10 กรัม
ชื่อเรื่อง :
ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปูม้า [Portunus pelagicus, Linnaeus 1758] ถึงระยะ 10 กรัม
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มนทกานติ ท้ามติ้น
ผู้แต่งร่วม :
สิริพร ลือชัย ชัยกุล, สุพิศ ทองรอด
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มนทกานติ ท้ามติ้น. 2551. ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปูม้า [Portunus pelagicus, Linnaeus 1758] ถึงระยะ 10 กรัม. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง;

มนทกานติ ท้ามติ้น. (2551) ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปูม้า [Portunus pelagicus, Linnaeus 1758] ถึงระยะ 10 กรัม. สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง:กรุงเทพฯ.

มนทกานติ ท้ามติ้น. ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปูม้า [Portunus pelagicus, Linnaeus 1758] ถึงระยะ 10 กรัม. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2551. Print.

มนทกานติ ท้ามติ้น. (2551) ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกปูม้า [Portunus pelagicus, Linnaeus 1758] ถึงระยะ 10 กรัม. สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง:กรุงเทพฯ.