ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของการรายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพตามระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานีอนามัย ในจังหวัดลพบุรี มีงบประมาณ 2549
ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของการรายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพตามระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานีอนามัย ในจังหวัดลพบุรี มีงบประมาณ 2549
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของการรายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพตามระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานีอนามัย ในจังหวัดลพบุรี มีงบประมาณ 2549
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มโน มณีฉาย
ผู้แต่งร่วม :
-

มโน มณีฉาย. 2549. ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของการรายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพตามระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานีอนามัย ในจังหวัดลพบุรี มีงบประมาณ 2549. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

มโน มณีฉาย. (2549) ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของการรายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพตามระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานีอนามัย ในจังหวัดลพบุรี มีงบประมาณ 2549 . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

มโน มณีฉาย. ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของการรายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพตามระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานีอนามัย ในจังหวัดลพบุรี มีงบประมาณ 2549. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.

มโน มณีฉาย. (2549) ปัจจัยที่มีผลต่อความถูกต้องของการรายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพตามระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานีอนามัย ในจังหวัดลพบุรี มีงบประมาณ 2549 . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0