การผลิตเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ จากวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นตัวดูดซับและ/หรือตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี /วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล...[และคนอื่นๆ]
การผลิตเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ จากวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นตัวดูดซับและ/หรือตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี /วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล...[และคนอื่นๆ]
ชื่อเรื่อง :
การผลิตเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ จากวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นตัวดูดซับและ/หรือตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี /วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล...[และคนอื่นๆ]
ปี :
[2551]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล,วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล..[และคนอื่นๆ]. [2551]. การผลิตเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ จากวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นตัวดูดซับและ/หรือตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี /วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล..[และคนอื่นๆ]. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล,วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล..[และคนอื่นๆ]. ([2551]) การผลิตเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ จากวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นตัวดูดซับและ/หรือตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี /วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล..[และคนอื่นๆ]. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล,วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล..[และคนอื่นๆ]. การผลิตเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ จากวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นตัวดูดซับและ/หรือตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี /วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล..[และคนอื่นๆ]. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2551]. Print.

วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล,วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล..[และคนอื่นๆ]. ([2551]) การผลิตเซลลูโลสที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ จากวัสดุเหลือใช้เพื่อเป็นตัวดูดซับและ/หรือตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี /วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล..[และคนอื่นๆ]. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0