การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะทางการบริการสุขภาพ สำหรับพยาบาลทหารเรือหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น
การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะทางการบริการสุขภาพ สำหรับพยาบาลทหารเรือหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะทางการบริการสุขภาพ สำหรับพยาบาลทหารเรือหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พงศ์เทพ จิระโน
ผู้แต่งร่วม :
จีรนันท์ ขันแข็ง, สีนวล บริสุทธิพันธ์

พงศ์เทพ จิระโน and others. 2549. การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะทางการบริการสุขภาพ สำหรับพยาบาลทหารเรือหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น. กรุงเทพฯ:กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ;

พงศ์เทพ จิระโน and others. (2549) การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะทางการบริการสุขภาพ สำหรับพยาบาลทหารเรือหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น. กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ:กรุงเทพฯ.

พงศ์เทพ จิระโน and others. การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะทางการบริการสุขภาพ สำหรับพยาบาลทหารเรือหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น. กรุงเทพฯ:กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ, 2549. Print.

พงศ์เทพ จิระโน and others. (2549) การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะทางการบริการสุขภาพ สำหรับพยาบาลทหารเรือหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น. กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0