ปัจจัยที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จันทร์เพ็ญ ธงไชย
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จันทร์เพ็ญ ธงไชย. 2551. ปัจจัยที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

จันทร์เพ็ญ ธงไชย. (2551) ปัจจัยที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

จันทร์เพ็ญ ธงไชย. ปัจจัยที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.

จันทร์เพ็ญ ธงไชย. (2551) ปัจจัยที่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 181
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 31
วิชาการ :
 154
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0