อิทธิพลของคาร์บอนต่อลักษณะและสมบัติการนำไฟฟ้าของผิวเคลือบคอมโพสิทโพลิอะนิลีน-คาร์บอนที่สังเคราะห์ โดยวิธีอิเลคโตรโพรลิเมอไรเซชั่น
อิทธิพลของคาร์บอนต่อลักษณะและสมบัติการนำไฟฟ้าของผิวเคลือบคอมโพสิทโพลิอะนิลีน-คาร์บอนที่สังเคราะห์ โดยวิธีอิเลคโตรโพรลิเมอไรเซชั่น
ชื่อเรื่อง :
อิทธิพลของคาร์บอนต่อลักษณะและสมบัติการนำไฟฟ้าของผิวเคลือบคอมโพสิทโพลิอะนิลีน-คาร์บอนที่สังเคราะห์ โดยวิธีอิเลคโตรโพรลิเมอไรเซชั่น
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์

ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์,ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์. 2551. อิทธิพลของคาร์บอนต่อลักษณะและสมบัติการนำไฟฟ้าของผิวเคลือบคอมโพสิทโพลิอะนิลีน-คาร์บอนที่สังเคราะห์ โดยวิธีอิเลคโตรโพรลิเมอไรเซชั่น. กรุงเทพฯ:คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์,ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์. (2551) อิทธิพลของคาร์บอนต่อลักษณะและสมบัติการนำไฟฟ้าของผิวเคลือบคอมโพสิทโพลิอะนิลีน-คาร์บอนที่สังเคราะห์ โดยวิธีอิเลคโตรโพรลิเมอไรเซชั่น. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์,ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์. อิทธิพลของคาร์บอนต่อลักษณะและสมบัติการนำไฟฟ้าของผิวเคลือบคอมโพสิทโพลิอะนิลีน-คาร์บอนที่สังเคราะห์ โดยวิธีอิเลคโตรโพรลิเมอไรเซชั่น. กรุงเทพฯ:คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2551. Print.

ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์,ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์. (2551) อิทธิพลของคาร์บอนต่อลักษณะและสมบัติการนำไฟฟ้าของผิวเคลือบคอมโพสิทโพลิอะนิลีน-คาร์บอนที่สังเคราะห์ โดยวิธีอิเลคโตรโพรลิเมอไรเซชั่น. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0