บทบาทของพนักงานอัยการต่อการใช้ดุลพินิจ ของศาลในการกำหนดโทษ
บทบาทของพนักงานอัยการต่อการใช้ดุลพินิจ ของศาลในการกำหนดโทษ
ชื่อเรื่อง :
บทบาทของพนักงานอัยการต่อการใช้ดุลพินิจ ของศาลในการกำหนดโทษ
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิชญ์ ลือวณิชกิจ
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิชญ์ ลือวณิชกิจ. 2551. บทบาทของพนักงานอัยการต่อการใช้ดุลพินิจ ของศาลในการกำหนดโทษ. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

พิชญ์ ลือวณิชกิจ. (2551) บทบาทของพนักงานอัยการต่อการใช้ดุลพินิจ ของศาลในการกำหนดโทษ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

พิชญ์ ลือวณิชกิจ. บทบาทของพนักงานอัยการต่อการใช้ดุลพินิจ ของศาลในการกำหนดโทษ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551.

พิชญ์ ลือวณิชกิจ. (2551) บทบาทของพนักงานอัยการต่อการใช้ดุลพินิจ ของศาลในการกำหนดโทษ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 47
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 46
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การลงโทษจำคุกโดยวิธีกำหนดช่วงโทษ
เชฎฐพันธุ์ อุชุปาละนันท์