การแยกสารปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นด้วย CGA
การแยกสารปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นด้วย CGA
ชื่อเรื่อง :
การแยกสารปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นด้วย CGA
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมนึก จารุดิลกกุล
ผู้แต่งร่วม :
สุวรรณ ธิติสิริเวช

สมนึก จารุดิลกกุล,สุวรรณ ธิติสิริเวช. 2545. การแยกสารปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นด้วย CGA. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

สมนึก จารุดิลกกุล,สุวรรณ ธิติสิริเวช. (2545) การแยกสารปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นด้วย CGA. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

สมนึก จารุดิลกกุล,สุวรรณ ธิติสิริเวช. การแยกสารปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นด้วย CGA. กรุงเทพฯ:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545. Print.

สมนึก จารุดิลกกุล,สุวรรณ ธิติสิริเวช. (2545) การแยกสารปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำยางข้นด้วย CGA. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0