การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดย์สปาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดย์สปาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดย์สปาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พลศรุต เมฆรา
ผู้แต่งร่วม :
วัชรี พฤกษิกานนท์, ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์, กาญจนา โชคถาวร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พลศรุต เมฆรา. 2552. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดย์สปาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

พลศรุต เมฆรา. (2552) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดย์สปาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

พลศรุต เมฆรา. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดย์สปาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

พลศรุต เมฆรา. (2552) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเดย์สปาขนาดใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0