การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลง และมีคุณภาพเส้นใยดี
การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลง และมีคุณภาพเส้นใยดี
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลง และมีคุณภาพเส้นใยดี
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์
ผู้แต่งร่วม :
งามชื่น รัตนดิลก, ประภารัจ หอมจันทน์

อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ and others. 2552. การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลง และมีคุณภาพเส้นใยดี. กรุงเทพฯ:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ and others. (2552) การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลง และมีคุณภาพเส้นใยดี. ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ and others. การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลง และมีคุณภาพเส้นใยดี. กรุงเทพฯ:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.

อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ and others. (2552) การปรับปรุงพันธุ์ฝ้ายสีให้ต้านทานแมลง และมีคุณภาพเส้นใยดี. ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.