การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อเรื่อง :
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริวรรณ บุรีคำ
ผู้แต่งร่วม :
รงรอง หอมหวล, มณฑา วงศ์มณีโรจน์

ศิริวรรณ บุรีคำ and others. 2550. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ. กรุงเทพฯ:ศูนย์บริการฉายรังสีแกมม่าและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ศิริวรรณ บุรีคำ and others. (2550) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ. ศูนย์บริการฉายรังสีแกมม่าและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ศิริวรรณ บุรีคำ and others. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ. กรุงเทพฯ:ศูนย์บริการฉายรังสีแกมม่าและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.

ศิริวรรณ บุรีคำ and others. (2550) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทย โดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ. ศูนย์บริการฉายรังสีแกมม่าและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0