การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นรากร พลหาญ
ผู้แต่งร่วม :
ไพรัช ตระการศิรินนท์, ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นรากร พลหาญ. 2552. การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

นรากร พลหาญ. (2552) การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

นรากร พลหาญ. การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

นรากร พลหาญ. (2552) การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 54
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 36
วิชาการ :
 24
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0