ผลของสารฆ่าเชื้อต่อปริมาณจุลินทรีย์ และอายุการเก็บรักษาผลมะม่วง สำหรับการแปรรูปพร้อมบริโภค
ผลของสารฆ่าเชื้อต่อปริมาณจุลินทรีย์ และอายุการเก็บรักษาผลมะม่วง สำหรับการแปรรูปพร้อมบริโภค
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารฆ่าเชื้อต่อปริมาณจุลินทรีย์ และอายุการเก็บรักษาผลมะม่วง สำหรับการแปรรูปพร้อมบริโภค
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เฉลิมขวัญ วิชัยชาติ
ผู้แต่งร่วม :
นิธิยา รัตนาปนนท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เฉลิมขวัญ วิชัยชาติ. 2552. ผลของสารฆ่าเชื้อต่อปริมาณจุลินทรีย์ และอายุการเก็บรักษาผลมะม่วง สำหรับการแปรรูปพร้อมบริโภค. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

เฉลิมขวัญ วิชัยชาติ. (2552) ผลของสารฆ่าเชื้อต่อปริมาณจุลินทรีย์ และอายุการเก็บรักษาผลมะม่วง สำหรับการแปรรูปพร้อมบริโภค . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เฉลิมขวัญ วิชัยชาติ. ผลของสารฆ่าเชื้อต่อปริมาณจุลินทรีย์ และอายุการเก็บรักษาผลมะม่วง สำหรับการแปรรูปพร้อมบริโภค. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

เฉลิมขวัญ วิชัยชาติ. (2552) ผลของสารฆ่าเชื้อต่อปริมาณจุลินทรีย์ และอายุการเก็บรักษาผลมะม่วง สำหรับการแปรรูปพร้อมบริโภค . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0