ระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
ระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
ชื่อเรื่อง :
ระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รังสิมันต์ สุนทรไชยา
ผู้แต่งร่วม :
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย

รังสิมันต์ สุนทรไชยา,อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. 2551. ระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน. กรุงเทพฯ:คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

รังสิมันต์ สุนทรไชยา,อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. (2551) ระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

รังสิมันต์ สุนทรไชยา,อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. ระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน. กรุงเทพฯ:คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.

รังสิมันต์ สุนทรไชยา,อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. (2551) ระบบบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน
กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน