การวิเคราะห์โครงสร้างยา โดยวิธีการถดถอยกำลังสองน้องที่สุดบางส่วน
การวิเคราะห์โครงสร้างยา โดยวิธีการถดถอยกำลังสองน้องที่สุดบางส่วน
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์โครงสร้างยา โดยวิธีการถดถอยกำลังสองน้องที่สุดบางส่วน
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปราณี คำแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี, จีรยุทธ ไชยจารุวณิช, ลี่ลี อิงศรีสว่าง, ภัทรินี ไตรสถิตย์, ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปราณี คำแก้ว. 2552. การวิเคราะห์โครงสร้างยา โดยวิธีการถดถอยกำลังสองน้องที่สุดบางส่วน. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ปราณี คำแก้ว. (2552) การวิเคราะห์โครงสร้างยา โดยวิธีการถดถอยกำลังสองน้องที่สุดบางส่วน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ปราณี คำแก้ว. การวิเคราะห์โครงสร้างยา โดยวิธีการถดถอยกำลังสองน้องที่สุดบางส่วน. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

ปราณี คำแก้ว. (2552) การวิเคราะห์โครงสร้างยา โดยวิธีการถดถอยกำลังสองน้องที่สุดบางส่วน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.