การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม ของสายพันธุ์งาในประเทศไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม ของสายพันธุ์งาในประเทศไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ
ชื่อเรื่อง :
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม ของสายพันธุ์งาในประเทศไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุรีพร เกตุงาม
ผู้แต่งร่วม :
สรศักดิ์ มณีขาว, สมใจ โควสุรัตน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุรีพร เกตุงาม. 2552. การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม ของสายพันธุ์งาในประเทศไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ. อุบลราชธานี:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

สุรีพร เกตุงาม. (2552) การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม ของสายพันธุ์งาในประเทศไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

สุรีพร เกตุงาม. การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม ของสายพันธุ์งาในประเทศไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ. อุบลราชธานี:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552. Print.

สุรีพร เกตุงาม. (2552) การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม ของสายพันธุ์งาในประเทศไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 23
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 23
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0