การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเรื่อง :
การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปัทมา วิตยากร
ผู้แต่งร่วม :
นฤมล แก้วจำปา, วิทยา ตรีโลเกศ, บุปผา โตภาคงาม, ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย, ธรรมเรศ เชื้อสาวถี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปัทมา วิตยากร. 2552. การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ปัทมา วิตยากร. (2552) การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

ปัทมา วิตยากร. การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.

ปัทมา วิตยากร. (2552) การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.