การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นันทิยา สุขพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
อะเคื้อ อุณหเลขกะ, วิลาวัณย์ เสนารัตน์, เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นันทิยา สุขพันธ์. 2552. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

นันทิยา สุขพันธ์. (2552) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

นันทิยา สุขพันธ์. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.

นันทิยา สุขพันธ์. (2552) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพ โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 80
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 43
วิชาการ :
 37
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0