ลิลิต : ความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในฐานะประเภทวรรณคดี
ลิลิต : ความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในฐานะประเภทวรรณคดี
ชื่อเรื่อง :
ลิลิต : ความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในฐานะประเภทวรรณคดี
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วศวรรษ สบายวัน
ผู้แต่งร่วม :
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วศวรรษ สบายวัน. 2551. ลิลิต : ความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในฐานะประเภทวรรณคดี. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วศวรรษ สบายวัน. (2551) ลิลิต : ความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในฐานะประเภทวรรณคดี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วศวรรษ สบายวัน. ลิลิต : ความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในฐานะประเภทวรรณคดี. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

วศวรรษ สบายวัน. (2551) ลิลิต : ความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในฐานะประเภทวรรณคดี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0