การคาดคะเนผลผลิตข้าวโดยใช้แบบจำลองในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น
การคาดคะเนผลผลิตข้าวโดยใช้แบบจำลองในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง :
การคาดคะเนผลผลิตข้าวโดยใช้แบบจำลองในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิเชียร เกิดสุข
ผู้แต่งร่วม :
วชิราพร เกิดสุข
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิเชียร เกิดสุข. 2551. การคาดคะเนผลผลิตข้าวโดยใช้แบบจำลองในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

วิเชียร เกิดสุข. (2551) การคาดคะเนผลผลิตข้าวโดยใช้แบบจำลองในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

วิเชียร เกิดสุข. การคาดคะเนผลผลิตข้าวโดยใช้แบบจำลองในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.

วิเชียร เกิดสุข. (2551) การคาดคะเนผลผลิตข้าวโดยใช้แบบจำลองในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 54
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 22
วิชาการ :
 33
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0