การศึกษาผลของการเสริมสารเร่งสีจากแหล่งที่ต่างกันในอาหารต่อการเติบโตและสีของปลาทอง
การศึกษาผลของการเสริมสารเร่งสีจากแหล่งที่ต่างกันในอาหารต่อการเติบโตและสีของปลาทอง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผลของการเสริมสารเร่งสีจากแหล่งที่ต่างกันในอาหารต่อการเติบโตและสีของปลาทอง
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
อานุภาพ วรรณคนาพล

เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์,อานุภาพ วรรณคนาพล. 2552. การศึกษาผลของการเสริมสารเร่งสีจากแหล่งที่ต่างกันในอาหารต่อการเติบโตและสีของปลาทอง. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์,อานุภาพ วรรณคนาพล. (2552) การศึกษาผลของการเสริมสารเร่งสีจากแหล่งที่ต่างกันในอาหารต่อการเติบโตและสีของปลาทอง. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์,อานุภาพ วรรณคนาพล. การศึกษาผลของการเสริมสารเร่งสีจากแหล่งที่ต่างกันในอาหารต่อการเติบโตและสีของปลาทอง. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.

เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์,อานุภาพ วรรณคนาพล. (2552) การศึกษาผลของการเสริมสารเร่งสีจากแหล่งที่ต่างกันในอาหารต่อการเติบโตและสีของปลาทอง. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 14
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0