ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย continuous epidural block ด้วย bupivacaine ร่วมกับ morphine : ระยะที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันของการหายใจเข้ากับความเร็วการไหลของอากาศขณะหายใจเข้า โดยใช้อุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่
ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย continuous epidural block ด้วย bupivacaine ร่วมกับ morphine : ระยะที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันของการหายใจเข้ากับความเร็วการไหลของอากาศขณะหายใจเข้า โดยใช้อุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่
ชื่อเรื่อง :
ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย continuous epidural block ด้วย bupivacaine ร่วมกับ morphine : ระยะที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันของการหายใจเข้ากับความเร็วการไหลของอากาศขณะหายใจเข้า โดยใช้อุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชุลี โจนส์
ผู้แต่งร่วม :
-

ชุลี โจนส์. 2551. ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย continuous epidural block ด้วย bupivacaine ร่วมกับ morphine : ระยะที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันของการหายใจเข้ากับความเร็วการไหลของอากาศขณะหายใจเข้า โดยใช้อุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่. ขอนแก่น:คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ชุลี โจนส์. (2551) ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย continuous epidural block ด้วย bupivacaine ร่วมกับ morphine : ระยะที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันของการหายใจเข้ากับความเร็วการไหลของอากาศขณะหายใจเข้า โดยใช้อุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

ชุลี โจนส์. ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย continuous epidural block ด้วย bupivacaine ร่วมกับ morphine : ระยะที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันของการหายใจเข้ากับความเร็วการไหลของอากาศขณะหายใจเข้า โดยใช้อุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่. ขอนแก่น:คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.

ชุลี โจนส์. (2551) ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน : ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย continuous epidural block ด้วย bupivacaine ร่วมกับ morphine : ระยะที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันของการหายใจเข้ากับความเร็วการไหลของอากาศขณะหายใจเข้า โดยใช้อุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0