การประยุกต์ใช้ Bacillus sp. เป็นโปรไบโอติกส์ในโซเกิร์ต
การประยุกต์ใช้ Bacillus sp. เป็นโปรไบโอติกส์ในโซเกิร์ต
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์ใช้ Bacillus sp. เป็นโปรไบโอติกส์ในโซเกิร์ต
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุนิดา เมืองโคตร
ผู้แต่งร่วม :
บวรศักดิ์ ลีนานนท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุนิดา เมืองโคตร. 2551. การประยุกต์ใช้ Bacillus sp. เป็นโปรไบโอติกส์ในโซเกิร์ต. , มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

สุนิดา เมืองโคตร. (2551) การประยุกต์ใช้ Bacillus sp. เป็นโปรไบโอติกส์ในโซเกิร์ต . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

สุนิดา เมืองโคตร. การประยุกต์ใช้ Bacillus sp. เป็นโปรไบโอติกส์ในโซเกิร์ต. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.

สุนิดา เมืองโคตร. (2551) การประยุกต์ใช้ Bacillus sp. เป็นโปรไบโอติกส์ในโซเกิร์ต . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0