การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยโรคระบบตับและท่อน้ำดี
การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยโรคระบบตับและท่อน้ำดี
ชื่อเรื่อง :
การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยโรคระบบตับและท่อน้ำดี
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จริยา ชมวารินทร์
ผู้แต่งร่วม :
อัมพร แจ่มสุวรรณ, วิเศษ นามวาท, ณรงค์ ขันตีแก้ว, วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์, บรรจบ ศรีภา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จริยา ชมวารินทร์. 2551. การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยโรคระบบตับและท่อน้ำดี. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

จริยา ชมวารินทร์. (2551) การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยโรคระบบตับและท่อน้ำดี. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

จริยา ชมวารินทร์. การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยโรคระบบตับและท่อน้ำดี. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.

จริยา ชมวารินทร์. (2551) การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยโรคระบบตับและท่อน้ำดี. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0