การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์
การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อัมพรพรรณ ธีรานุตร
ผู้แต่งร่วม :
นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, วาสนา รวยสูงเนิน, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, ปัทมา สุริต, ไพรวัลย์ พรมที
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อัมพรพรรณ ธีรานุตร. 2552. การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

อัมพรพรรณ ธีรานุตร. (2552) การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

อัมพรพรรณ ธีรานุตร. การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.

อัมพรพรรณ ธีรานุตร. (2552) การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องแบบเป็นองค์รวมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลศูนย์. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 122
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 23
วิชาการ :
 102
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0