การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์. 2552. การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร;

ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์. (2552) การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร:ชุมพร.

ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์. การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร, 2552. Print.

ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์. (2552) การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาความยากจน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร:ชุมพร.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 11
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0