การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
-

คงศักดิ์ ศรีแก้ว. 2552. การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง. พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม;

คงศักดิ์ ศรีแก้ว. (2552) การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:พิษณุโลก.

คงศักดิ์ ศรีแก้ว. การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง. พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2552. Print.

คงศักดิ์ ศรีแก้ว. (2552) การพัฒนากระบวนการผลิตข้าว GABA จากกระบวนการผลิตข้าวฮาง. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 19
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0