การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทัศนีพร ประภัสสร
ผู้แต่งร่วม :
อิ่นแก้ว คันทะวงศ์, สมบูรณ์ รอบรู้

ทัศนีพร ประภัสสร and others. 2550. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่;

ทัศนีพร ประภัสสร and others. (2550) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ทัศนีพร ประภัสสร and others. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2550. Print.

ทัศนีพร ประภัสสร and others. (2550) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0