การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae
การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ. 2551. การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ. (2551) การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ. การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551. Print.

พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ. (2551) การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของ flavonoids จากสมุนไพรพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี วงศ์ Leguminosae. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
สมุนไพรรักษากระบือ
ประสบ บูรณมานัส