ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารไทย
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารไทย
ชื่อเรื่อง :
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารไทย
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กัญญารัตน์ ถนอมแสง
ผู้แต่งร่วม :
อนุกูล พลศิริ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กัญญารัตน์ ถนอมแสง. 2551. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารไทย. , มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

กัญญารัตน์ ถนอมแสง. (2551) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารไทย . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

กัญญารัตน์ ถนอมแสง. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.

กัญญารัตน์ ถนอมแสง. (2551) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่ออาหารไทย . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 6
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0