การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมแปลสำหรับเด็กที่จัดพิมพ์โดย บริษัท นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ระหว่างปีพ.ศ.2546-2549
การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมแปลสำหรับเด็กที่จัดพิมพ์โดย บริษัท นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ระหว่างปีพ.ศ.2546-2549
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมแปลสำหรับเด็กที่จัดพิมพ์โดย บริษัท นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ระหว่างปีพ.ศ.2546-2549
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วริศรา โปรดปราน
ผู้แต่งร่วม :
สุนีย์ กาศจำรูญ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วริศรา โปรดปราน. 2551. การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมแปลสำหรับเด็กที่จัดพิมพ์โดย บริษัท นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ระหว่างปีพ.ศ.2546-2549. , มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

วริศรา โปรดปราน. (2551) การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมแปลสำหรับเด็กที่จัดพิมพ์โดย บริษัท นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ระหว่างปีพ.ศ.2546-2549 . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

วริศรา โปรดปราน. การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมแปลสำหรับเด็กที่จัดพิมพ์โดย บริษัท นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ระหว่างปีพ.ศ.2546-2549. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.

วริศรา โปรดปราน. (2551) การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมแปลสำหรับเด็กที่จัดพิมพ์โดย บริษัท นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ระหว่างปีพ.ศ.2546-2549 . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 19
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0