การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาล ของผู้ป่วยโรคเรื้อนสถาบันราชประชาสมาสัย
การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาล ของผู้ป่วยโรคเรื้อนสถาบันราชประชาสมาสัย
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาล ของผู้ป่วยโรคเรื้อนสถาบันราชประชาสมาสัย
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พานทิพย์ ร่มโพธิ์ตาล
ผู้แต่งร่วม :
อารี ชีวเกษมสุข, รัชนี นามจันทรา, วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พานทิพย์ ร่มโพธิ์ตาล. 2551. การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาล ของผู้ป่วยโรคเรื้อนสถาบันราชประชาสมาสัย. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

พานทิพย์ ร่มโพธิ์ตาล. (2551) การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาล ของผู้ป่วยโรคเรื้อนสถาบันราชประชาสมาสัย . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

พานทิพย์ ร่มโพธิ์ตาล. การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาล ของผู้ป่วยโรคเรื้อนสถาบันราชประชาสมาสัย. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.

พานทิพย์ ร่มโพธิ์ตาล. (2551) การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาล ของผู้ป่วยโรคเรื้อนสถาบันราชประชาสมาสัย . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 101
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 101
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0