การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี : การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี
การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี : การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี
ชื่อเรื่อง :
การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี : การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์
ผู้แต่งร่วม :
สุวิมล ว่องวาณิช
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์. 2551. การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี : การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์. (2551) การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี : การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์. การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี : การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

ธิดารัตน์ ตันนิรัตร์. (2551) การเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี : การศึกษาวิจัยแบบพหุวิธี . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.