การผลิตโคพอลิเมอร์จากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โดยใช้เชื้อ Achromobacter sp. ที่แยกได้จากตะกอนเร่ง
การผลิตโคพอลิเมอร์จากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โดยใช้เชื้อ Achromobacter sp. ที่แยกได้จากตะกอนเร่ง
ชื่อเรื่อง :
การผลิตโคพอลิเมอร์จากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โดยใช้เชื้อ Achromobacter sp. ที่แยกได้จากตะกอนเร่ง
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปิยะรัตน์ บุญแสวง
ผู้แต่งร่วม :
เบญจมาส เชียรศิลป์

ปิยะรัตน์ บุญแสวง,เบญจมาส เชียรศิลป์. 2553. การผลิตโคพอลิเมอร์จากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โดยใช้เชื้อ Achromobacter sp. ที่แยกได้จากตะกอนเร่ง. สงขลา:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่;

ปิยะรัตน์ บุญแสวง,เบญจมาส เชียรศิลป์. (2553) การผลิตโคพอลิเมอร์จากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โดยใช้เชื้อ Achromobacter sp. ที่แยกได้จากตะกอนเร่ง. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่:สงขลา.

ปิยะรัตน์ บุญแสวง,เบญจมาส เชียรศิลป์. การผลิตโคพอลิเมอร์จากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โดยใช้เชื้อ Achromobacter sp. ที่แยกได้จากตะกอนเร่ง. สงขลา:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2553. Print.

ปิยะรัตน์ บุญแสวง,เบญจมาส เชียรศิลป์. (2553) การผลิตโคพอลิเมอร์จากน้ำเสียโรงงานแปรรูปอาหารทะเล โดยใช้เชื้อ Achromobacter sp. ที่แยกได้จากตะกอนเร่ง. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0