การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่อง :
การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จินตนาพร สันโดด
ผู้แต่งร่วม :
บำเพ็ญ เขียวหวาน, พรทิพย์ อุดมสิน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จินตนาพร สันโดด. 2551. การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

จินตนาพร สันโดด. (2551) การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

จินตนาพร สันโดด. การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.

จินตนาพร สันโดด. (2551) การจัดการการผลิตทุเรียนของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรดีที่เหมาะสม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 19
Full-Text :
 414
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 99
วิชาการ :
 290
สังคม/ชุมชน :
 32
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 12