การแปรสภาพทางเคมีด้วยความร้อนของเชื้อเพลิงแข็งผสมจากสบู่ดำและของเสียกลีเซอรอล
การแปรสภาพทางเคมีด้วยความร้อนของเชื้อเพลิงแข็งผสมจากสบู่ดำและของเสียกลีเซอรอล
ชื่อเรื่อง :
การแปรสภาพทางเคมีด้วยความร้อนของเชื้อเพลิงแข็งผสมจากสบู่ดำและของเสียกลีเซอรอล
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วัชราวลี จรัสมาศ
ผู้แต่งร่วม :
วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วัชราวลี จรัสมาศ. 2551. การแปรสภาพทางเคมีด้วยความร้อนของเชื้อเพลิงแข็งผสมจากสบู่ดำและของเสียกลีเซอรอล. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วัชราวลี จรัสมาศ. (2551) การแปรสภาพทางเคมีด้วยความร้อนของเชื้อเพลิงแข็งผสมจากสบู่ดำและของเสียกลีเซอรอล . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วัชราวลี จรัสมาศ. การแปรสภาพทางเคมีด้วยความร้อนของเชื้อเพลิงแข็งผสมจากสบู่ดำและของเสียกลีเซอรอล. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

วัชราวลี จรัสมาศ. (2551) การแปรสภาพทางเคมีด้วยความร้อนของเชื้อเพลิงแข็งผสมจากสบู่ดำและของเสียกลีเซอรอล . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0