การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อเรื่อง :
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ปี :
2552
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ทุติยรัตน์ รื่นเริง
ผู้แต่งร่วม :
ปทีป เมธาคุณวุฒิ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ทุติยรัตน์ รื่นเริง. 2552. การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ทุติยรัตน์ รื่นเริง. (2552) การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ทุติยรัตน์ รื่นเริง. การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.

ทุติยรัตน์ รื่นเริง. (2552) การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.