การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการของกลุ่มทับลานโฮมสเตย์ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการของกลุ่มทับลานโฮมสเตย์ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อเรื่อง :
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการของกลุ่มทับลานโฮมสเตย์ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี
ผู้แต่งร่วม :
พีรชัย กุลชัย

สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี,พีรชัย กุลชัย. 2551. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการของกลุ่มทับลานโฮมสเตย์ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี,พีรชัย กุลชัย. (2551) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการของกลุ่มทับลานโฮมสเตย์ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี,พีรชัย กุลชัย. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการของกลุ่มทับลานโฮมสเตย์ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551. Print.

สุขุมาภรณ์ ขันธ์ศรี,พีรชัย กุลชัย. (2551) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการของกลุ่มทับลานโฮมสเตย์ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.